Catalan Danish Dutch English French Italian Russian Spanish

 

 

Assessoria Costa Brava Societat Limitada (des d'ara Assessoria Costa Brava) amb domicili Emili Joan, 2  1.er. cantonada Avinguda Catalunya, 17230 Palamós amb CIF B17419383 posa a disposició en el seu lloc web www.asesorcb.es i assessoriacostabrava.es determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

La societat es troba inscrita al Registre Mercantil de Girona, al Tom TOM 727 FOLI 213 FULLA  GI-14047

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de Assessoria Costa Brava per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI en el lloc web Assessoria Costa Brava en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introduïx les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet, no podent l'USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s'hagi produït aquesta acceptació.

L'accés al lloc web de Assessoria Costa Brava implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'oferixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals

PRIMERA.- El lloc web de Assessoria Costa Brava ha estat realitzat d'una banda, amb la finalitat de posar a la disposició de tercers informació sobre les seves activitats i per l'altre, posar a la disposició dels usuaris la possibilitat de contactar amb Assessoria Costa Brava per a sol·licitar informació addicional.

SEGONA.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

2.1.- La utilització del lloc web de Assessoria Costa Brava no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI, a menys que aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d'articles existents en Assessoria Costa Brava on caldrà registrar-se facilitant les seves dades, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament Assessoria Costa Brava prohibeix els següents:

2.1.1.- Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de Assessoria Costa Brava o a tercers.

2.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius (spamming) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa

2.2.- Assessoria Costa Brava podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

TERCERA.- CONTINGUTS: Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

3.1.- Assessoria Costa Brava utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Assessoria Costa Brava únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

3.2.- Assessoria Costa Brava es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.

QUARTA.- RESPONSABILITAT

4.1 Assessoria Costa Brava en cap cas serà responsable de:

4.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius

4.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar en el lloc web.

4.2.- Assessoria Costa Brava es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, Assessoria Costa Brava col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment que tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

CINQUENA.- DRETS D'AUTOR I MARCA.- Assessoria Costa Brava informa que el lloc web www.asesorcb.com i www.assessoriacostabrava.es els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Assessoria Costa Brava. Assessoria Costa Brava utilitza fonts externes per a l'elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix enllaços a articles o informacions de tercers. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l'eliminació de les referides referències. La marca i el logotip de Assessoria Costa Brava estan registrats i es prohibeix el seu ús sense autorització prèvia del propietari de la marca.

SISENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de La Bisbal d'Emporda renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SETENA: En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Assessoria Costa Brava podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Assessoria Costa Brava.